Wat krijg je in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Je krijgt ouderdomspensioen vanaf je 68e jaar

Via je werkgever neem je deel in de pensioenregeling van Metro Pensioenfonds en bouw je ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvang je in principe als je 68 jaar wordt, of als je daarvoor kiest eerder of later. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van Metro Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend en het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd. Het ouderdomspensioen wordt vanaf je 68e jaar elke maand uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele brutoloon pensioen op. Wij houden namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het brutoloon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,55% aan ouderdomspensioen op.

Stel: je verdient € 34.544,- per jaar. De franchise is € 14.544,- Dan bouw je in dat jaar 1,55% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 310,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

partnerenwezenpensioen

Je partner en kinderen krijgen een pensioen als je overlijdt

Je bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijd je? Dan geldt dit.

Je partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot pensionering bij Metro Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensioneren krijgt je partner ook ongeveer 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Maar dat is niet zo als je bij je pensionering (een deel van) het partnerpensioen hebt geruild voor extra ouderdomspensioen. En ook niet als je uit dienst bent gegaan en daarbij hebt gekozen voor waardeoverdracht.

Je partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de 1e dag van de maand na je overlijden. De uitkering eindigt wanneer je partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Onder partner verstaan wij:

  • je echtgenoot of echtgenote
  • degene met wie je een geregistreerd partnerschap hebt
  • degene met wie je ongehuwd samenwoont (en geen directe familie van jou is) en als jouw partner is aangemeld bij het pensioenfonds. Je hebt dan een notariële samenlevingsovereenkomst of je woont volgens het bevolkingsregister minstens 5 jaar samen op hetzelfde adres.

Alleen de partner die vóór je pensionering bij het pensioenfonds bekend was, kan in aanmerking komen voor het partnerpensioen.

Jouw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijd je? Dan krijgt jouw partner misschien een tijdelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Je vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

  • jouw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
  • jouw partner is minstens 45% arbeidsongeschikt.

Anw-hiaatpensioen: vrijwillige verzekering
Je kunt de uitkering voor jouw partner aanvullen. Sluit dan via het pensioenfonds vrijwillig een Anw-hiaatpensioenverzekering af als je nog in dienst bent bij Makro. Ook als je partner na jouw overlijden géén Anw-uitkering betaalt.

Je kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e jaar
Je bouwt ook wezenpensioen op. Als je overlijdt, ontvangen je kinderen een wezenpensioen.

Onder jouw kinderen verstaan wij:

  • je eigen kinderen (ook geadopteerde kinderen)
  • je stief- of pleegkinderen die je zelf opvoedt en onderhoudt.

Het wezenpensioen gaat in op de 1e van de maand na je overlijden. De uitkering stopt als het kind 18 jaar wordt. Maar zolang het kind studiefinanciering of kinderbijslag ontvangt óf voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is, krijgt hij of zij wezenpensioen tot hij of zij 27 jaar wordt.

Het wezenpensioen is per kind 20% van het (bereikbare) partnerpensioen. Als beide ouders zijn overleden wordt het wezenpensioen verdubbeld. In totaal wordt aan maximaal 4 kinderen een wezenpensioen uitgekeerd. Zijn er 5 of meer kinderen? Dan wordt het totale wezenpensioen (van 4 kinderen) verdeeld over alle kinderen.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

Je blijft pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent

Als je volgens de WIA voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent en je recht hebt op een WIA-uitkering, dan heb je ook recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Dit kun je zien in onderstaande tabel:

Je bent arbeidsongeschikt voor: Je blijft dan pensioen opbouwen voor:
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
0% - 35% 0%

Let op: vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is een risicoverzekering. Dit betekent dat het pensioenfonds alleen de premie betaalt als je tijdens je dienstverband bij Makro arbeidsongeschikt wordt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Als je jaarsalaris in 2021 hoger is dan de maximale WIA-uitkeringsgrondslag van € 58.307,40 en je komt door arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een WIA uitkering, dan heb je recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van Metro Pensioenfonds.

De werknemersbijdrage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is per jaar 0,75% van de verzekerde uitkering. Je bijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen op je salaris ingehouden.

Let op: de dekking van dit arbeidsongeschiktheidspensioen is op risicobasis en eindigt als je niet meer bij Makro in dienst bent. Eindigt je dienstbetrekking terwijl je al een volledige (80-100%) arbeidsongeschiktheidsuitkering via Makro ontvangt (dus als je volledig arbeidsongeschikt bent), dan loopt je aanvulling gewoon door.

reglement

Je vindt alle regels in ons pensioenreglement

Wil je precies weten wat de regels zijn? Je leest het in het pensioenreglement in laag 3. Lees je het reglement liever op papier? Je vraagt dit makkelijk en snel aan bij contact. Je kunt ook je werkgever vragen om meer uitleg over je pensioen.