Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht

Als je van baan verandert

Als je van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Is je opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 (2021) per jaar dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij 1 uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je je pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Metro Pensioenfonds staan.

Is je opgebouwd pensioen lager, maar wel hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Metro Pensioenfonds er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Metro Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft je pensioen bij Metro Pensioenfonds.

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt (en je hebt recht op een WIA-uitkering), heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt.

Ook kun je dan recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

samenwonen_trouwen

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor het pensioenfonds hetzelfde. Je moet dan goed kijken of je partner bij je overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vind je dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat je iets extra’s regelt.

Let op bij ongehuwd samenwonen: als je ongehuwd samenwoont, heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij je overlijden. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar je pensioenfonds. Als je geen samenlevingscontract hebt dan moet je kunnen aantonen dat je al minimaal 5 jaar een gemeenschappelijke huishouding voert en minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. Alleen dan kan je partner aanspraak maken op partnerpensioen na je overlijden.

We raden je aan je partner met wie je ongehuwd samenwoont aan te melden bij het pensioenfonds door middel van het formulier ‘Verklaring van het bestaan van de gezamenlijke huishouding’. Hiermee voorkom je dat je partner na jouw overlijden zelf contact moet opnemen met het pensioenfonds om eventueel voor een partnerpensioen in aanmerking te komen.

scheiden

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt

Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet te verdelen. Of juist om de periode voorafgaand aan het huwelijk of de relatie ook te laten meetellen in de verdeling. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Om het deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks aan de ex-partner te kunnen uitkeren, heeft Metro Pensioenfonds een door jou en je ex-partner getekend formulier “Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding” nodig. Als Metro Pensioenfonds dit formulier niet op tijd ontvangt, vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door Metro Pensioenfonds aan je ex-partner. Je moet dan je zelf zorgdragen voor de maandelijkse betaling aan je ex-partner.

Als je gaat scheiden van een partner met wie je na je pensionering bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft dit geen gevolgen voor de verdeling van je pensioen.

Let op bij ongehuwd samenwonen: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Partnerpensioen
Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren. In het echtscheidingsconvenant waarvan je een kopie aan Metro Pensioenfonds stuurt, moet dan expliciet de term ‘bijzonder partnerpensioen’ zijn genoemd. Anders zijn wij wettelijk verplicht het bijzonder partnerpensioen toch aan je ex-partner toe te kennen.

Let op bij ongehuwd samenwonen: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. Als je het ongehuwd samenwonen beëindigt moet je dit doorgeven aan het pensioenfonds. Je ex-partner ontvangt dan van Metro Pensioenfonds een bewijs van de premievrije aanspraak op het partnerpensioen
verhuizen

Als je verhuist naar of in het buitenland

Meld dit aan je pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor je pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op.SVB.nl.

Let op: ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je ons daarover informeren.

werkloos

Als je werkloos wordt

Als je dienstverband wordt beëindigd stopt je deelname aan onze pensioenregeling. Je bouwt dan niet verder pensioen op.

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen in kaart brengt.

Je hoeft het ons niet te laten weten als je werkloos wordt
Je werkgever geeft dit aan ons door.

Je krijgt een overzicht van jouw pensioen als je uit dienst gaat
Daarna vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen. Eens in de 5 jaar krijg je van ons een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

meerminderwerken

Als je meer of minder gaat werken

Als je meer of minder gaat werken informeer dan ook naar de gevolgen voor je pensioen. De pensioenopbouw verandert evenredig mee.

verlof

Als je met onbetaald verlof gaat

Als je tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof informeer dan naar de gevolgen voor je pensioen. Gedurende de periode van ouderschapsverlof bouw je geen pensioen op.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Jouw pensioen bij ons pensioenfonds vindt op uw Uniform Pensioenoverzicht. Je krijgt dit overzicht elk jaar van ons. Werk je niet meer? Dan is dit elke 5 jaar.

keuze

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen

Je hebt verschillende keuzes voor je pensioen. Je kunt bijvoorbeeld je oude pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Die keuze maak je als je van baan verandert. Wil je je pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Die keuze hoef je pas te maken als je pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie en andere keuzes bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Maak je een keuze op je pensioendatum? Dan kun je die maar 1 keer doorgeven. Je kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat je alle informatie hebt voordat je een keuze maakt.

vragen

Als u vragen heeft

Als je vragen hebt over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor jouw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.