Privacy Statement & Cookies

Dit is de privacyverklaring van Metro Pensioenfonds, gevestigd in Amsterdam-Duivendrecht aan De Flinesstraat 9. Het Kamer van Koophandel nummer van Metro Pensioenfonds is: 41179463.

 

Metro Pensioenfonds verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Dat is nodig om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen administreren en uitvoeren. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring lees je meer over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we ermee omgaan.

 

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, maar heeft de verwerking uitbesteed aan een pensioenadministrateur: Achmea Pensioenservices (APS). Daar waar je in deze privacyverklaring ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘het pensioenfonds’ leest, bedoelen we dan ook onze pensioenadministrateur die deze werkzaamheden voor ons uitvoert.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

We slaan de volgende gegevens op:

 • deelnemers (actief en gewezen)
 • gepensioneerden
 • partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van de deelnemer of gepensioneerde
 • andere belanghebbenden zoals een beslaglegger

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • naam en voorletters
 • geslacht
 • adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • correspondentieadres
 • geboortedatum
 • datum van overlijden
 • burgerservicenummer (BSN) en A-nummer
 • eventuele (ex-)partner
 • datum aanvang/einde huwelijk, of datum aanvang/einde samenleving
 • dienstverbandgegevens (zoals datum in- en uit dienst, de Makro-vestiging waar je werkt)
 • salaris en pensioengevende toeslagen
 • deeltijdfactor
 • arbeids(on)geschiktheidsgegevens
 • IBAN (alleen voor gepensioneerde deelnemers of bij afkoop)
 • IP-adres
 • internetbrowser en op welk type apparaat je onze website bekijkt
 • welke pagina’s je bezoekt op onze website

 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Het pensioenfonds is er voor jouw pensioen bij Makro. We gebruiken je persoonsgegevens om je pensioen zo goed mogelijk uit te voeren en te administreren. Dat vindt het pensioenfonds belangrijk. Bovendien zijn we het wettelijk verplicht. Wij moeten werken volgens de pensioenwet en -regelgeving. Daarnaast moeten we andere regels naleven die voor pensioenfondsen gelden.

 

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het vaststellen van de pensioenaanspraken die je opbouwt
 • het vaststellen van de hoogte en betaling van je pensioen wanneer je met pensioen gaat
 • het berekenen, vastleggen en innen van pensioenpremies
 • je tijdig de juiste informatie te sturen, zoals het jaarlijkse UPO (Uniform Pensioenoverzicht)
 • het behandelen van geschillen, klachten of juridische procedures
 • het uitvoeren van website statistieken
 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website

 

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Het hangt af van je situatie, maar de persoonsgegevens die wij nodig hebben kunnen wij ontvangen van:

 • jou of je wettelijke vertegenwoordiger
 • je werkgever
 • Basisregistratie Personen (BRP) / Register Niet Ingezetenen
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op (gepensioneerde) deelnemers beheren
 • CAK (premies voor de inhouding van de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor de gepensioneerden die buiten Nederland en in Europa wonen)
 • vorige pensioenuitvoerders

 

Wie geven wij toegang tot je persoonsgegevens?

Soms is het nodig dat wij je persoonsgegevens moeten delen met andere partijen, bijvoorbeeld met overheids- of uitkeringsinstanties die informatie bij ons opvragen. Maar het kan ook zijn dat het pensioenfonds derde partijen vraagt om werkzaamheden uit te voeren waarbij persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Het pensioenfonds deelt je persoonsgegevens in de volgende situaties met:

 

 • Medewerkers van onze pensioenadministrateur Achmea Pensioenservices (APS)
  • Zij krijgen alleen toegang tot je persoonsgegevens voor hun werkzaamheden rond jouw pensioen. En alleen voor de bovenstaande doeleinden.

 

 • Derde partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken, zoals:
   • het bedrijf dat onze post verstuurt
   • de leverancier van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)
   • gerechtsdeurwaarders voor het innen van vorderingen
   • adviseurs ten behoeve van de wettelijk verplichte informatieverstrekking (jaarrekening)
   • leverancier van herverzekeringen (om premies en dekking van risico’s vast te stellen)
   • leveranciers op het gebied van communicatie (zoals de drukkerij die het UPO drukt)
  • Dergelijke derde partijen mogen je persoonsgegevens alleen verwerken voor de bovenstaande doeleinden en alleen volgens onze instructies.

 

 • Instanties zoals het UWV, het pensioenregister, een gemeente, de belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gerechtsdeurwaarders (bij een beslaglegging).
  • We delen je persoonsgegevens met deze instanties alleen als dat nodig is vanwege wet- en regelgeving.

 

 • Een natuurlijk persoon, instelling of organisatie, die je hebt gemachtigd om je persoonsgegevens bij ons op te vragen.

 

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging en geheimhouding van je persoonsgegevens erg serieus. Daarom hebben we hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo beschermen we je persoonsgegevens tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Ook werken we volgens  beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. De Metro pensioenplanner (op onze website) bevat ook persoonsgegevens. Inloggen kan daarom alleen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je hebt toegang tot de pensioenplanner zolang je bij Makro werkt.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang dat precies is hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. We houden ons altijd aan de wettelijke bewaartermijn.

 

Een voorbeeld: je persoonsgegevens bij ‘opgebouwde rechten’ bewaren wij tot zeven jaar nadat de laatste betrokken rechthebbende (bijvoorbeeld partner of wees) is overleden.

 

Jouw rechten

Je mag jouw persoonsgegevens bij het pensioenfonds inzien, laten aanpassen als ze onjuist zijn, en in sommige gevallen laten wissen. Maar je hebt meer rechten. Welke dat zijn lees je hieronder. Wil je gebruik maken van je rechten, neem dan contact met ons op. Het e-mailadres vind je onderaan op deze pagina. Voordat wij je verzoek in behandeling nemen, kunnen wij je naar aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen. Als wij je verzoek afwijzen dan motiveren we dit.

 

Recht op inzage

Je mag bij ons een kopie aanvragen van je persoonsgegevens of informatie opvragen over hoe wij bepaalde gegevens gebruiken. We sturen je deze informatie dan per brief of e-mail. Zolang je nog pensioen opbouwt bij Makro, kun je overigens altijd zelf je persoonsgegevens inzien in de Pensioenplanner.

 

Recht op rectificatie

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens juist en compleet zijn. Mocht er toch iets niet kloppen of ontbreken, dan kun je ons vragen je persoonsgegevens te corrigeren.

 

Recht op gegevenswissing

In bepaalde situaties mag je ons overigens vragen je persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij je gegevens niet langer nodig hebben. Of wanneer je jouw toestemming voor verwerking intrekt voor bepaalde verwerkingen die niet samenhangen met het uitvoeren en administreren van je pensioen, waarvoor we je toestemming hebben gevraagd en voor zover we jouw gegevens daarvoor niet nodig hebben. We wegen elk verzoek om gegevenswissing af tegen andere factoren. Soms zijn we namelijk wettelijk verplicht om je persoonsgegevens nog te bewaren.

 

Recht op beperking van verwerking

Als je denkt dat je persoonsgegevens onjuist zijn, dan mag je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. De beperking geldt dan zolang wij nodig hebben om je gegevens na te kijken. Je kunt ook vragen om beperking als je denkt dat wij je persoonsgegevens niet rechtmatig verwerken, niet meer nodig hebben en je bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen je informeren voordat we de beperking van verwerking

opheffen.

 

Recht van bezwaar

Het kan zijn dat het pensioenfonds je persoonsgegevens verwerkt voor een doeleinde waar je zelf geen toestemming voor hebt gegeven, zoals bijvoorbeeld direct marketing. Je kunt dan bezwaar maken. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij vinden dat we niet anders kunnen en de verwerking echt nodig vinden, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Als dit gebeurt zullen we dit altijd motiveren.

 

Recht om je toestemming in te trekken

Als wij voor bepaalde verwerkingen die niets te maken hebben met de uitvoering en administratie van je pensioen ooit toestemming van je krijgen, bijvoorbeeld om algemene communicatie-uitingen aan je te sturen, dan kun je je toestemming op ieder moment ook weer intrekken.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door het pensioenfonds, dan kun je daarmee terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Metro Pensioenfonds maakt op haar website www.metropensioenfonds.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de browser van jou als bezoeker worden gestuurd en op je computer, mobiele telefoon of tablet worden opgeslagen. Hieronder kun je lezen welke cookies wij gebruiken wanneer je onze website bezoekt en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen.

 • Functionele cookies – cookies die je niet kunt uitschakelen
  Om de website goed te laten werken gebruiken we functionele cookies. Deze cookies kun je niet uitzetten.

 

 • Analytische cookies – cookies die je wel kunt uitschakelen
  We gebruiken 'performance & tracking' cookies voor een groter gebruikersgemak. Deze cookies laten zien hoe jij als individuele bezoeker gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld hoeveel tijd je op de website rondkijkt en welke pagina’s je bezoekt. Maar ook kunnen we met deze cookies zien hoeveel bezoekers er zijn, wat de drukke en stille uren zijn en of de website wordt bezocht op desktop, tablet of smartphone. Deze informatie is voor ons zeer waardevol. Zo weten we namelijk welke onderwerpen bezoekers interessant vinden. Dit helpt ons weer om de website en onze communicatie met jou te verbeteren. Al zouden we het jammer vinden als je dat zou doen, maar deze tweede categorie cookies kun je wel uitschakelen. Je kunt dat doen door het vinkje onderaan op deze pagina uit te zetten en vervolgens je keuze te bevestigen door op 'save' te klikken.


Als je onze website bezoekt en je kiest ervoor om de cookies op de website niet te accepteren, dan kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

 

Contact

Neem contact met ons op:

 • als je vragen hebt over deze privacyverklaring
 • als je vragen hebt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken
 • als je gebruik wilt maken van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kunt ons bereiken via e-mail: metropensioenfonds@achmea.nl

 


Ja

 

Klik hier om terug te keren naar de homepage