Organisatie van het pensioenfonds

Als je bij Makro in Nederland werkt bouw je pensioen op bij Metro Pensioenfonds. Om ervoor te zorgen dat Metro Pensioenfonds je pensioen vroeger of later ook echt kan uitbetalen, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. Onze organisatie en beleid zijn dan ook zo ingericht dat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. Het belang van jou als deelnemer of gepensioneerde staat daarbij altijd voorop.

 

Wie zijn wij?

Metro Pensioenfonds is het ondernemingspensioenfonds voor Makro Nederland en aangesloten bedrijven. We zijn verantwoordelijk voor de opbouw en uitbetaling van  pensioenen van in totaal meer dan 10.000 medewerkers, ex-medewerkers, gepensioneerden en hun nabestaanden. Metro Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en een eigen beleid. Het beleid wordt voorbereid door een aantal interne commissies en het bestuursmanagement, maar ook maken we gebruik van de nodige expertise van buiten het pensioenfonds.

 

Missie en visie

In het gevoerde beleid staat het belang van de deelnemers en gepensioneerden altijd voorop. Het bestuur van het pensioenfonds heeft hierbij als belangrijkste taak te zorgen voor een goede financiële beheersing en een evenwichtige belangenafweging. Het bestuur volgt daarbij het door haar uitgezette beleid, volgt de normen van goed pensioenfondsbestuur en werkt nauw samen met de werkgever, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. Externe dienstverleners op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig geëvalueerd. Zo kan de hoofddoelstelling het beste worden gerealiseerd: inkomen verzorgen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Vertrouwen van belanghebbenden dat het pensioenfonds deze taak serieus neemt en goed uitvoert, is een voorwaarde voor de continuïteit van het pensioenfonds.

 • Bestuur

  Metro Pensioenfonds staat onder leiding van een bestuur. Dat bestaat uit zes leden: drie vaste vertegenwoordigers van de werkgever en drie wisselende vertegenwoordigers van de deelnemers (waaronder een gepensioneerde). Hiermee is het bestuur een representatieve vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De drie vaste bestuursleden zijn voorgedragen door de directie. Van de wisselende bestuursleden zijn er twee voorgedragen door de groepsondernemingsraad (GOR) en de derde door en vanuit de gepensioneerden. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

   

  De bestuursleden zijn beoordeeld op hun specifieke kennis en deskundigheid zodat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Toch doet het bestuur niet alles zelf. Het bestuur wordt namelijk ondersteund door een bestuursmanagement en bijvoorbeeld een actuaris. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van Metro Pensioenfonds.

   

  Bestuursleden vanuit de werkgever

  Frank Rijksen (voorzitter)

  Frank Rijksen is met ingang van mei 2014 voorzitter van het bestuur. Tot 1 juli 2016 was hij Financial Director bij Metro Cash & Carry Nederland, nu is hij professioneel bestuurder.

   

  Ronald Doornbos (algemeen lid)

  Ronald Doornbos is sinds oktober 2017 bestuurslid. Als actuaris en (senior-)consultant pensioenen en arbeidsvoorwaarden heeft hij veel ervaring als (certificerend) actuaris van een groot aantal pensioenfondsen in Nederland.

   

  Bestuursleden vanuit de deelnemers en gepensioneerden

  Piet Dijkstra (secretaris)

  Piet Dijkstra is vanaf 1 januari 2013 met pensioen en sinds 2016 bestuurslid namens de gepensioneerden. Eerder was hij jarenlang vertegenwoordiger namens de werknemers.

   

  Rudi Klein Heerenbrink (algemeen lid)

  Rudi Klein Heerenbrink is Manager Logistiek bij Makro kerstpakketten in Duiven. Hij is in 2016 in het bestuur gekomen, na eerst twee jaar als aspirant-lid te hebben deelgenomen.

   

 • Bestuurscommissies

  De werkzaamheden zijn binnen het bestuur verdeeld over drie commissies: de administratie- en communicatiecommissie, de beleggingsadviescommissie en de financiële commissie. De commissies hebben zowel een beleidsvoorbereidende als een beleidsuitvoerende taak. Ze worden aangestuurd door het dagelijks bestuur.

   

  Beleggingsadviescommissie

  De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. De beleggingsadviescommissie heeft in opdracht van het bestuur een beleggingsbeleidsplan opgesteld met richtlijnen voor het vermogensbeheer. Minimaal één keer per jaar wordt het plan in overleg met het bestuur getoetst op bruikbaarheid en actualiteit. De beleggingsadviescommissie wordt gevormd door René Goris, Piet Dijkstra en Ronald Doornbos. Valeri Vuchev adviseert de beleggingsadviescommissie namens Metro.

   

  Financiële commissie

  De financiële commissie bereidt onder meer het jaarverslag voor en de begroting. Deze commissie bestaat uit Rudi Klein Heerenbrink en Frank Rijksen.

   

  Administratie- en Communicatiecommissie

  De administratie- en communicatiecommissie controleert of de pensioenregeling goed wordt uitgevoerd. Deze commissie bestaat uit Rudi Klein Heerenbrink en Edwin Helwerda.

 • Intern toezicht

  Visitatiecommissie

  Bij Metro Pensioenfonds houdt een visitatiecommissie intern toezicht. Deze commissie beoordeelt of het bestuur procedures naleeft en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Eind 2018 bestaat de commissie uit Philippe Peerboom (Global Accounting), Edgar Kattouw (Kattouw Consultancy) en Frank Poorthuis (Act4u).

 • Verantwoordingsorgaan

  Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit Linda Kwanten-Gerrevink (namens werkgever), Bert Griffioen, Jaap van Gisteren en Annelinde Barbiers (alle namens deelnemers) en Joop Platteel (namens pensioengerechtigden).

   

  Het verantwoordingsorgaan mag het bestuur onder andere adviseren over:

  • Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden

  • Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan

  • De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht

  • Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure

  • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid

  • De samenstelling en hoogte van de pensioenpremie

 • Compliance officer

  De compliance officer is verantwoordelijk voor het toezicht op een juiste uitvoering van maatregelen dat zich richt op implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving en op interne procedures en gedragsregels inzake integriteit. Het integriteitsbeleid en de gedragsregels zijn opgesteld om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van het pensioenfonds wordt aangetast.

 • Externe dienstverleners

  Het bestuur van Metro Pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van vermogensbeheer en pensioenadministratie uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Ook al doet het bestuur dus niet alle werkzaamheden zelf, het is en blijft wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

   

  Pensioenadministratie

  Achmea Pensioenservices (APS) verzorgt voor ons de deelnemers-, financiële en uitkeringsadministratie. Als je vragen hebt over je pensioenregeling of pensioenuitkering bij Metro Pensioenfonds, kom je bij de helpdesk van deze pensioenadministrateur terecht.

   

  Vermogensbeheer

  De vermogensbeheerders zijn Vanguard voor vastrentende beleggingen, BlackRock voor aandelenbeleggingen en Altera voor vastgoedbeleggingen.

   

  Beleggingsadministratie

  De beleggingsadministratie wordt gedaan door KasBank. KasBank bewaart ook het geld (custodian).

 • Extern toezicht

  Actuaris

  Willis Towers Watson is de actuaris van het fonds.

   

  Accountant

  KPMG is de accountant van het fonds.